Fonološki poremećaji

Fonološki poremećaji kod djece uzrokuju teškoće u auditivnoj percepciji, auditivnoj (fonemskoj) diskriminaciji i mentalnoj reprezentaciji (radnom pamćenju).

Djeca koja imaju fonološki poremećaj rizična su skupina za teškoće čitanja i sricanja u školskoj dobi te bi mogla imati posebne obrazovne potrebe.

Kod male djece s fonološkim kašnjenjem može doći do:

  • kašnjenja u pojavi prve riječi
  • kašnjenja u pojavi dvočlanog iskaza (”daj piti”)

Obilježja fonoloških poremećaja:

  • sklonost velikom broju artikulacijskih grešaka što rezultira smanjenom razumljivošću govora
  • djeca točno izgovaraju određeni glas kada je izoliran, ali nisu sigurni gdje u riječi koristiti taj glas
  • djeca točno izgovaraju određeni glas kada je izoliran, ali ga ne izgovaraju u svim pozicijama u riječi jer ga, najčešće, uopće ne uočavaju
  • teškoće postoje i u ostalim aspektima jezika (sintaksa, semantika, morfologija), ne samo u fonološkom