Razvojna linija

[vc_row type=”full_width_section”][vc_column width=”1/1″][vc_table vc_table_theme=”classic” allow_html=”1″]Dob,uredan%20jezi%C4%8Dno-govorni%20razvoj,Simptomi%20usporenog%20razvoja|0%20-%203%20mj,svoje%20raspolo%C5%BEenje%20izra%C5%BEava%20glasanjem%2C%20smijanjem%20i%20plakanjem,ne%20reagira%20na%20jake%20zvukove%20(npr.%20ne%20trza%20se%20na%20jake%20zvukove)|,slu%C5%A1a%20glasove%20i%20druge%20zvukove,[/vc_table][vc_table vc_table_theme=”classic” allow_html=”1″]Dob,uredan%20jezi%C4%8Dno-govorni%20razvoj,Simptomi%20usporenog%20razvoja|3%20-%209%20mj,igra%20se%20govornim%20organima%20(plazi%20jezik%2C%20gugu%C4%87e),ne%20smije%20se%20glasno|,odgovara%20smijehom%20na%20ugodne%20glasove%2C%20a%20ljutnjom%20na%20neugodne,ne%20imitira%20glasove|,6.%20-%209.%20mj.%20faza%20redupliciranog%20brbljanja%20(ba-ba%20%E2%80%A6%20NIJE%20PRAVA%20RIJE%C4%8C!%20jer%20nema%20zna%C4%8Denje),ne%20pokazuje%20zanimanje%20za%20zvu%C4%8Dne%20igra%C4%8Dke|,8.%20-%209.%20faza%20neredupliciranog%20brbljanja%20(ba%20-%20ga),[/vc_table][vc_table vc_table_theme=”classic” allow_html=”1″]Dob,uredan%20jezi%C4%8Dno-govorni%20razvoj,Simptomi%20usporenog%20razvoja|9%20-%2015%20mj.,razumije%20jednostavne%20upute%20i%20izvr%C5%A1ava%20ih%2C%20npr.%20%22daj%20loptu%22,siroma%C5%A1no%20brblja%20ili%20ne%20brblja%20uop%C4%87e|,razumije%20zna%C4%8Denje%20vi%C5%A1e%20jednostavnih%20rije%C4%8Di,ne%20odaziva%20se%20na%20svoje%20ime|,javlja%20se%20prva%20rije%C4%8D%20sa%20zna%C4%8Denjem,ne%20prepoznaje%20raspolo%C5%BEenje%20u%20glasu%20odraslih|,imitira%20nove%20zvukove%20i%20radnje,ne%20javlja%20se%20rije%C4%8D%20sa%20zna%C4%8Denjem!|,pogledom%20tra%C5%BEi%20imenovane%20predmete,ne%20uspostavlja%20kontakt%20o%C4%8Dima%20sa%20sugovornikom|,gestom%2C%20pokazivanjem%20ili%20vokalizacijom%20pokazuje%20%C5%A1to%20%C5%BEeli,|,ma%C5%A1e%20pa%20-%20pa,|,odmahuje%20glavom%20u%20zna%C4%8Denju%20%22ne%22,|,odguruje%20od%20sebe%20stvari%20koje%20ne%20%C5%BEeli,|,pru%C5%BEa%20ruke%20da%20ga%20se%20primi,|,mi%C4%8De%20se%20od%20nepoznatih%20osoba,|,reagira%20na%20svoje%20ime,[/vc_table][vc_table vc_table_theme=”classic” allow_html=”1″]Dob,uredan%20jezi%C4%8Dno-govorni%20razvoj,Simptomi%20usporenog%20razvoja|15%20-%2018%20mj.,govori%20od%205%20do%2020%20rije%C4%8Di%2C%20rije%C4%8Di%20su%20uglavnom%20imenice,ne%20razumije%20%22pa%20-%20pa%22%20i%20ne%20govori|,ponavlja%20rije%C4%8Di%20i%20raze%20kao%20%22daj%20piti%22%2C%20%22tata%20pa-pa%22,ne%20razumije%20%CB%9Dne%CB%9D|,intonacija%20brbljanja%20sli%C4%8Di%20na%20intonaciju%20re%C4%8Denice%20(melodija),ne%20razumije%20geste%20i%20ne%20koristi%20ih%20(npr.%20pokazivanje%20rukom%20%C5%A1to%20%C5%BEeli)|,tra%C5%BEi%20%22daj%20jo%C5%A1%22,govori%20manje%20od%205%20rije%C4%8Di|,slijedi%20jednostavne%20upute%2C%20%20npr.%20%22donesi%20loptu%22,ne%20razumije%20jednostavne%20upute%20i%20jednostavna%20pitanja|,pokazuje%20%C5%A1to%20%C5%BEeli,|,pokazuje%201%20do%203%20dijela%20tijela,|,pokazuje%202%20ili%20vi%C5%A1e%20predmeta%20na%20slikama,|,donosi%20stvari%20da%20ih%20poka%C5%BEe%20drugima,|,protestira%20s%20%C2%B4%C2%B4ne%CB%9D%20i%20odmi%C4%8De%20se,|,govori%20%22pa%20-pa%22%20i%20druge%20ritualne%20rije%C4%8Di,|,tra%C5%BEi%20%C5%A1to%20%C5%BEeli%20vokalizacijom%2C%20pokazivanjem%20ili%20dodirivanjem,[/vc_table][vc_table vc_table_theme=”classic” allow_html=”1″]Dob,uredan%20jezi%C4%8Dno-govorni%20razvoj,Simptomi%20usporenog%20razvoja|18%20mj.%20-%202%20god.,koristi%20oko%2050%20prepoznatljivih%20rije%C4%8Di,ne%20slijedi%20i%20ne%20razumije%20jednostavne%20upute%20poput%20%22do%C4%91i%20ovamo%2C%20donesi…%22|,mo%C5%BEe%20pokazati%20i%20imenovati%20svakodnevne%20predmete,ne%20kombinira%20dvije%20rije%C4%8Di%20u%20re%C4%8Denicu|,opona%C5%A1a%20zvukove%20%C5%BEivotinja%20ili%20ih%20imenuje,ne%20imitira%20rije%C4%8Di%20i%20radnje%20odraslih|,ponavlja%20rije%C4%8Di%20koje%20%C4%8Duje,ne%20pokazuje%20dijelove%20tijela%20na%20upit|,kombinira%20dvije%20rije%C4%8Du%20u%20re%C4%8Denicu%20kao%20npr.%20%22Beba%20papa%22,nema%20po%C4%8Detka%20kombinatori%C4%8Dke%20igre%20(%20stavljanje%20dva%20predmeta%20u%20me%C4%91usoban%20odnos)%20niti%20simboli%C4%8Dke%20igre%20(igra%20pretvaranja%20-%20mama%20i%20tata%2C%20kuhanje%20…)|,po%C4%8Dinje%20koristiti%20glagole%20i%20pridjeve,|,koristi%20negacije%3A%20nema%2C%20ne,|,po%C4%8Dinje%20koristiti%20zamjenicu%20%22ja%22%20i%20%22ti%22,|,zna%20pokazati%20najmanje%20pet%20dijelova%20tijela,|,razumije%20pitanja%20tko%2C%20gdje%2C%20%C5%A1to,|,na%20postavljeno%20pitanje%20odgovara%20adekvatno%20s%20%22da%22%20i%20%22ne%22,|,koristi%20jednu%20rije%C4%8D%20ili%20kratke%20fraze%20za%20izra%C5%BEavanje%20emocija,[/vc_table][vc_table vc_table_theme=”classic” allow_html=”1″]Dob,uredan%20jezi%C4%8Dno-govorni%20razvoj,Simptomi%20usporenog%20razvoja|2%20-%203%20god.,imenuje%20stvari%20svakodnevne%20uporabe,ne%20odgovara%20na%20jednostavna%20pitanja|,re%C4%8Denica%20se%20sastoji%20od%202-3%20rije%C4%8Di,ne%20postavlja%20pitanja|,postavlja%20jednostavna%20pitanja,govor%20je%20nerazumljiv%20uku%C4%87anima%2C%20osobito%20stranim%20osobama|,odgovara%20na%20pitanja%3A%20tko%2C%20%C5%A1to%2C%20gdje,ne%20koristi%20jednostavne%20re%C4%8Denice|,osim%20imenica%2C%20glagola%20i%20pridjeva%20koristi%20zamjenice%20i%20priloge%20mjesta,ne%20voli%20slu%C5%A1ati%20pri%C4%8De%2C%20pjesmice|,po%C4%8Dinje%20koristiti%20pro%C5%A1lo%20i%20budu%C4%87e%20vrijeme,|,slu%C5%A1a%20kratke%20pri%C4%8De,|,pridru%C5%BEuje%20iste%20boje,|,zna%20odnose%3A%20u%2C%20na%2C%20ispod%2C%20gore%2C%20dolje,|,zna%20veliko%20i%20malo,|,shva%C4%87a%20opasnosti,|,ima%20slo%C5%BEene%20rutine%20dnevnih%20aktivnosti%2C%20npr.%20pripremu%20i%20odlazak%20na%20spavanje,|,ista%20slikovnice%20i%20imenuje%20slike,|,izra%C5%BEava%20emocije,|,privla%C4%8Di%20pa%C5%BEnju%20rije%C4%8Dima,[/vc_table][vc_table vc_table_theme=”classic” allow_html=”1″]Dob,uredan%20jezi%C4%8Dno-govorni%20razvoj,Simptomi%20usporenog%20razvoja|3%20-%204%20god.,koristi%20re%C4%8Denicu%20od%203-4%20rije%C4%8Di,rjeni%C4%8Dk%20je%20siroma%C5%A1an|,postavlja%20pitanja%20za%C5%A1to%2C%20kada%2C%20%C5%A1to%20ako,ne%20izgovara%20ve%C4%87inu%20glasova|,koristi%20zamjenice,okolina%20ga%20ne%20razumije|,povezano%20govori%20o%20stvarima%20koje%20su%20se%20dogodile,ne%20razumije%20dvostruke%20i%20trostruke%20upute|,pri%C4%8Da%20kra%C4%87ef%20pri%C4%8De%2C%20komentira%20doga%C4%91anja,ne%20koristi%20govor%20za%20rje%C5%A1avanje%20problema|,zna%20svoje%20ime%2C%20godine%20i%20spol,nema%20interakcije%20s%20drugom%20djecom|,odgovara%20na%20uputu%20koja%20uklju%C4%8Duje%20tri%20radnje%20(npr%20idi%20u%20sobu%2C%20na%C4%91i%20loptu%20i%20donesi),|,s%204%20godine%20poznaje%20osnovne%20boje,|,prilago%C4%91ava%20svoj%20govor%20kada%20razgovara%20s%20mla%C4%91ima%20od%20sebe,|,%22%C4%8Dita%22%20slikovnice,|,zna%20igrati%20ulogu%20druge%20osobe%20i%20u%20igri,|,tra%C5%BEi%20dopu%C5%A1tenje,|,obja%C5%A1njava%20kada%20ga%20sugovornik%20ne%20razumije,[/vc_table][vc_table vc_table_theme=”classic” allow_html=”1″]Dob,uredan%20jezi%C4%8Dno-govorni%20razvoj,Simptomi%20usporenog%20razvoja|4%20-%205%20god.,pri%C4%8Da%20duge%20pri%C4%8De,ima%20mali%20fond%20rije%C4%8Di%20koje%20koristi|,odgovara%20adekvatno%20na%20pitanja%20koliko%2C%20kako%20…,re%C4%8Denica%20je%20jednostavne%20strukture|,pita%20za%20zna%C4%8Denje%20rije%C4%8Di,prisutne%20su%20%C4%8Deste%20gramati%C4%8Dke%20pogre%C5%A1ke|,mehani%C4%8Dki%20broji%20do%2010%2C%20s%20pokazivanjem%20do%205,izostavlja%20glasove|,koristi%20re%C4%8Denicu%20s%204-6%20rije%C4%8Di,ne%20razumije%20zna%C4%8Denje%20rije%C4%8Di|,koristi%20sve%20vrste%20rije%C4%8Di%20gramati%C4%8Dki%20pravilno,ne%20poznaje%20boje|,identificira%20dijelove%20koji%20nedostaju,ne%20razumije%20i%20ne%20koristi%20prijedloge%20koji%20ozna%C4%8Davaju%20prostorne%20odnose|,imenuje%20krug%20i%20trokut,dijete%20se%20povla%C4%8Di%20i%20osamljuje%2C%20siroma%C5%A1na%20je%20interakcija%20s%20okolinom[/vc_table][vc_table vc_table_theme=”classic” allow_html=”1″]Dob,uredan%20jezi%C4%8Dno-govorni%20razvoj,Simptomi%20usporenog%20razvoja|-%206%20god.,izgovor%20svih%20glasova%C2%A0je%20pravilan,prisutne%20su%20gre%C5%A1ke%20u%20izgovoru%20glasova|,koristi%20slo%C5%BEene%20re%C4%8Denice%20sa%20svim%20vrstama%20rije%C4%8Di%20gramati%C4%8Dki%20pravilno,prisutne%20su%20gramati%C4%8Dke%20pogre%C5%A1ke|,ima%20koncept%20vremena%20danas%2C%20ju%C4%8Der%2C%20sutra%2C%20ujutro%2C%20nave%C4%8Der,ima%20te%C5%A1ko%C4%87e%20u%20razumijevanju%20i%20uporabi%20pojedinih%20kategorija%20rije%C4%8Di%20kao%20npr.%20prijedloga%20(iznad%2C%20ispod%2C%20pored)%2C%20rije%C4%8Di%20suprotnog%20zna%C4%8Denja%20(%C5%A1iroko%20-%20usko)|,uvi%C4%91a%20odnose%2C%20uzroke%20i%20posljedice,ne%20zna%20pjesmice%2C%20pri%C4%8De|,prepoznaje%20i%20imenuje%20geometrijske%20oblike,ne%20sje%C4%87a%20se%20va%C5%BEnih%20doga%C4%91aja%20i%20ne%20mo%C5%BEe%20ih%20prepri%C4%8Dati|,prisutan%20je%20interes%20za%20slova%2C%20knjige,|,prepoznaje%20i%20imenuje%20brojke%20i%20slova,|,zna%20napisati%20svoje%20ime,|,zna%20da%20tekst%20reprezentira%20govorni%20jezik,[/vc_table][vc_table vc_table_theme=”classic” allow_html=”1″]Dob,uredan%20jezi%C4%8Dno-govorni%20razvoj,Simptomi%20usporenog%20razvoja|6%20-%207%20god.,lako%20koristi%20slo%C5%BEene%20re%C4%8Deni%C4%8Dne%20strukture,rje%C4%8Dnik%20je%20siroma%C5%A1an|,usvaja%20apstraktne%20pojmove%20poput%20ljubavi%2C%20mr%C5%BEnje%2C%20sre%C4%87e%2C%20bogatstva,re%C4%8Deni%C4%8Dne%20strukture%20su%20jednostavne|,imenuje%20dane%20u%20tjednu,ne%20razumije%20apstraktne%20pojmove|,pri%C4%8Danje%20pri%C4%8De%20uklju%C4%8Duje%20doga%C4%91aje%2C%20teme%20i%20likove,ne%20razlikuje%20slova%20i%20brojke|,govor%20potpuno%20prilago%C4%91ava%20socijalnim%20situacijama,nije%20usvojena%20glasovna%20svjesnost|,vodi%20duge%20razgovore,te%C5%A1ko%20pamti|,usvojena%20je%20fonolo%C5%A1ka%20svjesnost%3A%20mo%C5%BEe%20izdvojiti%20prvi%20i%20zadnji%20glas%20u%20rije%C4%8Di%2C%20rastaviti%20rije%C4%8D%20na%20glasove%2C%20spojiti%20glasove%20u%20smislenu%20cjelinu,|,uspostavlja%20se%20veza%20slovo%20-%20glas,|,poznaje%20slova%2C%20po%C4%8Dinje%20%C4%8Ditati,[/vc_table][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]