Vrste potpomognute komunikacije

Odgojitelji Roditelji Učitelji - novosti

Kao što je već rečeno, potpomognuta komunikacija (PK) je skup procesa i procedura uz koje osoba može maksimalizirati svoje komunikacijske vještine, kako produkciju tako i razumijevanje, kako bi lakše i efektivnije komunicirala s okolinom.
Postoji nekoliko načina kako možemo podijeliti vrste potpomognute komunikacije no najlakša je ona podjela s obzirom na tip pomagala koje ona koristi.
PK – bez pomagala
     – s pomagalima – netehnološka pomagala
                                  – niskotehnološka pomagala
                                  – visokotehnološka pomagala- nespecijalizirana pomagala                                                                                                                                                          – specijalizirana pomagala
Kada pričamo o PK bez pomagala mislimo na onu potpomognutu komunikaciju koja koristi tijelo kao način komunikacije i nije nam potrebno ništa više.
U ovu skupinu spadaju znakovni jezik, geste, pantomima, pogled, vokalizacije te pokreti glavom.

Pk bez pomagala
S druge strane imamo PK s pomagalima koja obuhvaća sve ostalo, tj. za komunikaciju nam je potrebna nekakva oprema, bila ona jednostavna ili složena (fotografije, grafički simboli, tehnološke naprave…).
Kada govorimo o potpomognutoj komunikaciji koja koristi pomagala (asistivnu tehnologiju), možemo je detaljnije podijeliti ovisno o tipu tehnologije koju koristi. Pa tako imamo PK koja nema tehnologije, niskotehnološku i visokotehnološku.
Fotografije i grafičke simbole isprintane na papiru, kao i bilo kakvo pomagalo koje nema tehnološku pozadinu, tj. ne koristi električnu energiju nazvali bismo netehnološkom.

Netehnološka pomagala
Niskotehnoška pomagala ona su koja koriste jednostavnu tehnologiju, poput komunikacijskih ploča te jednostavnih sklopki (eng. switch), dok su visokotehnološka pomagala ona s mnogo funkcija koje se mogu prilagođavati različitim potrebama osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. Zbog naglog razvoja tehnologije nastala je i dodatna podjela koja visokotehnološka pomagala dijeli na specijalizirana i nespecijalizirana ovisno je li im primarna i jedina funkcija PK (specijalizirana pomagala) ili su to računala koja imaju i druge funkcije od kojih je jedna i PK  (npr. Instalacija aplikacija na tabletu; nespecijalizirana pomagala).

Niskotehnološka pomagala
Slika 1 Slika 2
Visokotehnološka pomagala: slika 1 specijalizirano, slika 2 nespecijalizirano; aplikacija koja se instalira na bilo koji pametni uređaj.

Literatura:
Austin, J. (1962). How to do thingswithwords. Cambridge. MA: Harvard University Press.
American Speech-Language-HearingAssociation (ASHA) (a). Augmentative and Alternative Communication (AAC). Posjećeno 25.2.2018. http://www.asha.org/public/speech/disorders/AAC/
American Speech-Language-HearingAssociation (ASHA) (b).Augmentative and Alternative Communication: Introduction to AAC. Posjećeno 25.2.2018.http://www.asha.org/NJC/AAC/
Kent-Walsh, J., Binger, C. (2010).WhatEverySpeechLanguagePatologist / AudiologistShould Know About Augmentative and Alternative Communicaton. Pearson press.
King, J.M. (2005). Complex communication needs and AAC. L.M. Justice (Ur.), CommunicationSciencesandDisorders: AnIntroduction, 500-529.Prentice Hall.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)